KVKK Aydınlatma Metni

Tarım Kredi Lojistik A.Ş. (“TK Lojistik”), tarımsal alan öncelikli olmak üzere ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda taşımacılık ve lojistik faaliyetlerini güncel, etkili ve verimli bir şekilde yöneterek Türk ekonomisine yüksek katma değer sağlamayı hedeflemiştir. Bu amaç doğrultusunda sermayesinin tamamı Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından taahhüt edilerek kurulmuştur.

Bu kapsamda; TK Lojistik olarak her türlü kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK Kanunu”)’na uygun olarak güvence altına alınmıştır.

Veri Sorumlusu olarak TK Lojistik tarafından ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre ve mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde işlemekteyiz.

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlar İçin Toplanmaktadır?

Kişisel verileriniz;

 • TK Lojistik tarafından sağlanan hizmetlerden daha hızlı ve etkin bir biçimde faydalanabilmeniz,
 • TK Lojistik ürün ve hizmetleri hakkında detaylı bilgi alınabilmesi,
 • TK Lojistik pazarlama faaliyetleri, satış ve satış sonrası işlemler,
 • TK Lojistik sigortacılık işlemleri,
 • TK Lojistik faaliyetleri hakkında pazar araştırması yapılması,
 • TK Lojistik iş ve stratejilerinin belirlenebilmesi ve uygulanması,
 • TK Lojistik’in tabi olduğu idari ve yasal yükümlülüklerin ifa edilebilmesi,
 • TK Lojistik performans takibi ve analiz çalışmalarında kullanılması,
 • TK Lojistik insan kaynakları politikalarını yürütülebilmesi, açık pozisyonlara uygun personel temini ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirebilmesi,
 • TK Lojistik binalarında kamera görüntülerinin kaydedilmesi

Süreçlerinde kurumumuz ürün ve hizmetlerinde faydalandığınız süre içinde ve sonrasında mevzuatta tutulması zorunlu süre boyunca otomatik ya da otomatik olmayan yöntemleri ile işlenmektedir. Kurumumuz tarafından tüm bu işlemler KVK Kanununun 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak yapılmaktadır.

Kişisel Verileriniz Kimlere Hangi Amaçlar İçin Aktarılır?

İşlenen kişisel verileriniz TK Lojistik tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin yasal çerçevede sunulabilmesi, ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi, TK Lojistik’e ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlanması, yasalardan doğan mesuliyetlerinin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi, müşteri/tedarikçi değerlendirme ve hukuki uyum süreçlerinin ifası ile ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amacıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, İştirak Şirketlerine, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına KVK Kanununu 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartlarına uygun olarak; Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Birlik ve Kooperatifleri, İştirak Şirketleri, yasal yükümlülüklerimizi gerçekleştirebilmek için ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, iş ile ilgili işlemlerimizi yürütebilmek adına Kamu Tüzel Kişileri, aracılık ettiğimiz ve acentesi olduğumuz kuruluşlar ve işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlar ile paylaşılmaktadır.

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz Ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, aydınlatma metninde yer alan amaçlar doğrultusunda KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları Nelerdir?

TK Lojistik tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerin KVK Kanunun 11. Maddesi gereğince;

 • Kişisel verisinin işlenip/işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinin işlenmiş ise bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp/kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçünü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK Kanunun 7. Maddesi ve “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerine göre kişisel verilerinin silinmesi ya da yok edilmesini talep etme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşletilen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır.

Kişisel verileriniz hakkında KVKK Kanununun 11. Maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik talebinizi; kimliğinizi tespit edici bilgiler ile birlikte “KVKK Başvuru Formu” (.pdf) doldurularak info@tklojistik.com.tr ve tarimkredilojistik@hs01.kep.tr e-posta adreslerine veya TK Lojistik Genel Müdürlüğü’nün adresi olan Sögütözü Mah. 2185 Cad. No: 20F İç Kapı No: 14 06530 TK Söğütözü Plaza Çankaya / ANKARA adresine yazılı olarak göndermeniz halinde, en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde tarafınıza yazılı olarak ya da elektronik ortamda cevap verilecektir. Talebiniz ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olup, KVK Kanununun 13. Maddesinde de belirtildiği üzere yapılacak işlemlerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Korumu Kurulu tarafınca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Saygılarımızla,

Tarım Kredi Lojistik A.Ş.

Uçtan Uca